Kuntavaaliohjelmamme

Kuntavaaliohjelmamme

Laukaan Kokoomus – vastuullinen, välittävä ja uudistava

Maassamme ollaan tekemässä suurinta organisaatiomuutosta maakuntauudistuksen ja kunnan tehtävien muuttuessa. Uudistukset vaativat hyvää valmistelua uutta kohti mentäessä, siksi tulevat vaalit ovat merkitykseltään tärkeät. Tulevilta valtuutetuilta vaaditaan rohkeita, ennakkoluulottomia ja eteenpäin katsovia näkemyksiä.

Kunnan on jatkossakin tarjottava kuntalaisilleen TOIMIVA, TERVE ja TURVALLINEN elinympäristö.

TOIMIVA kotikunta tarkoittaa muun muassa monipuolista ja tehokasta kaavoitusta. Asuinalueiden kehittäminen monipuolisina elinympäristöinä on toimivuuden ja viihtyvyyden peruslähtökohtia.

Teollisuusalueiden kehittäminen ja uusien yritystonttien osto ovat tärkeimpiä elinehtoja kunnassamme. Yritysten henkisen ja fyysisen kasvun tukeminen monipuolisilla, palvelualttiilla viranomaispalveluilla on välttämätöntä, jotta yritykset jaksavat kehittää toimintaansa ja uusia yrityksiä saadaan syntymään. Kunta voi olla edistäjänä ja yhdistävänä koordinaattorina yritysten verkostoitumisessa. Laukaalaiset yritykset ovat tärkein voimavara elinvoimaa kehitettäessä. Yritystoiminnan tukemisesta tulee kaikille palveluita, työtä ja hyvinvointia.

TERVE kotikunta kiinnittää huomiota laukaalaisten asukkaiden hyvinvointiin. Maakuntauudistusta tehdessä kunnan tulee varmistaa, että siirtyvä henkilöstö on johdettu ammattitaitoisesti hallintouudistukseen. Tällä varmistamme, että kokemus muutokseen on turvallinen kuntalaisille.

Hyvinvoivan kunnan edistämisen tehtävä kuuluu meille jokaiselle. Sitä voimme tehdä tukemalla toisiamme, omien voimavarojemme mukaan, elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Terve kunta edistää asukkaiden yhteistyötä ja aktiivisuutta yhdessä järjestöjen kanssa.

TURVALLINEN kotikuntamme on hyvä asua ja liikkua.   Se huolehtii omista toimitiloistaan, huoltaen olemassa olevat tilat säännöllisesti, sekä rakentaen terveitä ja monikäyttöisiä tiloja palveluiden saamiseksi. Turvallisuuteen kuuluu myös lasten oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen.